leetcode 75. 颜色分类

题解

遍历数组nums,分为三种情况,值为1直接跳过,值为0则与前面的数对换(i前面的数已经排好),值为2则与后面的数对换(j后面的数已经排好)

示例代码(go)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
func sortColors(nums []int)  {
for cur, i, j := 0, -1, len(nums); cur < j; {
if nums[cur] == 0 {
i++
nums[i], nums[cur] = nums[cur], nums[i]
cur++
} else if nums[cur] == 1 {
cur++
} else if nums[cur] == 2 {
j--
nums[j], nums[cur] = nums[cur], nums[j]
}
}
}