leetcode 62. 不同路径

题解

动态规划问题,机器人每次只能向下或者向右移动一步,所以每个格子的路径数等于上边格子加上左边格子的路径数和,即dp[i][j] = dp[i-1][j] + dp[i][j-1]

示例代码(go)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
func uniquePaths(m int, n int) int {
dp := make([][]int, m)
for i := 0; i < m; i++ {
dp[i] = make([]int, n)
}
for i := 0; i < m; i++ {
for j := 0; j < n; j++ {
if i == 0 || j == 0 {
dp[i][j] = 1
} else {
dp[i][j] = dp[i-1][j] + dp[i][j-1]
}
}
}
return dp[m-1][n-1]
}