leetcode 34. 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置

题目描述

给定一个按照升序排列的整数数组 nums,和一个目标值 target。找出给定目标值在数组中的开始位置和结束位置。
你的算法时间复杂度必须是 O(log n) 级别。
如果数组中不存在目标值,返回 [-1, -1]。

示例 1:
输入: nums = [5,7,7,8,8,10], target = 8
输出: [3,4]

示例 2:
输入: nums = [5,7,7,8,8,10], target = 6
输出: [-1,-1]

题解

分别进行两次二分查找,找出最左边和最右边的位置

示例代码(go)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
func searchRange(nums []int, target int) []int {
left, right := -1, -1
n := len(nums)
for i, j := 0, n-1; i <= j; {
mid := (i + j) / 2
if nums[mid] > target {
j = mid - 1
} else if nums[mid] < target {
i = mid + 1
} else {
left = mid
j = mid - 1
}
}
for i, j := 0, n-1; i <= j; {
mid := (i + j) / 2
if nums[mid] > target {
j = mid - 1
} else if nums[mid] < target {
i = mid + 1
} else {
right = mid
i = mid + 1
}
}
return []int{left, right}
}