leetcode 165. 比较版本号

题目描述

比较两个版本号 version1 和 version2。
如果 version1 > version2 返回 1,如果 version1 < version2 返回 -1, 除此之外返回 0。
你可以假设版本字符串非空,并且只包含数字和 . 字符。
. 字符不代表小数点,而是用于分隔数字序列。
例如,2.5 不是“两个半”,也不是“差一半到三”,而是第二版中的第五个小版本。
你可以假设版本号的每一级的默认修订版号为 0。例如,版本号 3.4 的第一级(大版本)和第二级(小版本)修订号分别为 3 和 4。其第三级和第四级修订号均为 0。

示例 1:
输入: version1 = “0.1”, version2 = “1.1”
输出: -1

示例 2:
输入: version1 = “1.0.1”, version2 = “1”
输出: 1

示例 3:
输入: version1 = “7.5.2.4”, version2 = “7.5.3”
输出: -1

示例 4:
输入:version1 = “1.01”, version2 = “1.001”
输出:0
解释:忽略前导零,“01” 和 “001” 表示相同的数字 “1”。

示例 5:
输入:version1 = “1.0”, version2 = “1.0.0”
输出:0
解释:version1 没有第三级修订号,这意味着它的第三级修订号默认为 “0”。

提示:
版本字符串由以点 (.) 分隔的数字字符串组成。这个数字字符串可能有前导零。
版本字符串不以点开始或结束,并且其中不会有两个连续的点。

题解

首先根据 “.” 分割成数组,然后依次比较每一项的值(可以先转为整数再比较,方便一点)

示例代码(go)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
func compareVersion(version1 string, version2 string) int {
arr1 := strings.Split(version1, ".")
arr2 := strings.Split(version2, ".")
m, n := len(arr1), len(arr2)
for i, j := 0, 0 ;i < m || j < n; {
if i < m && j < n {
num1, _ := strconv.Atoi(arr1[i])
num2, _ := strconv.Atoi(arr2[j])
if num1 > num2 {
return 1
}
if num1 < num2 {
return -1
}
i++
j++
} else if i == m && j < n {
num2, _ := strconv.Atoi(arr2[j])
if 0 < num2 {
return -1
}
j++

} else if i < m && j == n {
num1, _ := strconv.Atoi(arr1[i])
if num1 > 0 {
return 1
}
i++
}
}
return 0
}